Veelgestelde vragen

Grasrijk_dec2014-8461Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Let op: onderstaande vragen en antwoorden hebben betrekking op de periode tot 1 januari 2017. In april 2017 oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dat deze bijdrage niet met bewoners is overeengekomen en Ennatuurlijk de kosten moet terugbetalen. De uitspraak geldt voor drie bewoners die in 2012 op ons initiatief en onder onze begeleiding een proefproces zijn gestart. Ennatuurlijk in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. Op 3 februari 2018 zijn we een collectieve actie richting Ennatuurlijk gestart.

Waarom heb ik van Ennatuurlijk een aanbod voor de aansluitbijdrage ontvangen?
De aansluitbijdrage staat al enkele jaren ter discussie omdat die volgens belangenvertegenwoordigers in diverse stadsverwarmingswijken in Nederland ten onrechte door Ennatuurlijk wordt geïnd. Hoewel een eerdere rechtszaak door bewoners in Eindhoven is verloren, hebben bewoners hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep komt op 25 januari 2017 voor de rechter. Ennatuurlijk ziet de uitspraak in hoger beroep met vertrouwen tegemoet. Maar tegelijkertijd vindt Ennatuurlijk tevreden klanten erg belangrijk en wil zij het juridisch traject op deze wijze afsluiten. Daarom doet Ennatuurlijk naar eigen zeggen dit aanbod. Stichting Stadsverwarming Eindhoven ziet in het aanbod een gedeeltelijk schuldbekentenis dat de aansluitbijdrage ten onrechte in rekening wordt gebracht.

Waarom doet Ennatuurlijk een aanbod als zij een eerdere rechtszaak heeft gewonnen en de uitspraak in hoger beroep met vertrouwen tegemoet ziet?
Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Feit is wel dat bewoners voor 1 januari 2017 moeten beslissen en het hoger beroep op 25 januari 2017 voor de rechter komt. Als je op het aanbod van Ennatuurlijk ingaat, teken je een ‘vaststellingsovereenkomst’ waarin je afstand doet van je recht om de reeds betaalde aansluitbijdragen (en rentabiliteitsbijdrage) later ter discussie te stellen. Met de ondertekening van de overeenkomst verklaren Ennatuurlijk en de klant aan elkaar dat zij niets meer van elkaar hebben te vorderen wat betreft bovengenoemde kostenposten en dat de afspraken in de overeenkomst gelden. Als bewoners door de rechter in het gelijk worden gesteld en je de overeenkomst hebt getekend, dan kun je de reeds betaalde aansluitbijdrage niet meer terugvorderen bij Ennatuurlijk. En dat scheelt Ennatuurlijk dan uiteraard veel geld.

Waarom moet ik een ‘vaststellingsovereenkomst’ tekenen om voor het aanbod in aanmerking te komen? Ennatuurlijk kan de aansluitbijdrage toch zonder mijn instemming afbouwen?
Ennatuurlijk wil de aansluitbijdrage binnen drie jaar afbouwen naar nul euro. Dat zou ze ook zonder jouw toestemming kunnen doen. Ennatuurlijk vraagt echter als ‘tegenprestatie’ om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Als je deze overeenkomst tekent, doe je afstand van je recht om de reeds betaalde aansluitbijdragen (en rentabiliteitsbijdrage) later ter discussie te stellen. De aansluitbijdragen die je reeds hebt betaald, kun je dan later dus niet meer terugvorderen van Ennatuurlijk.

Als ik op het aanbod van Ennatuurlijk inga, doe ik tevens afstand van mijn recht om de rentabiliteitsbijdrage ter discussie te stellen. Wat is ‘rentabiliteitsbijdrage’?
Volgens Ennatuurlijk heeft de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk bij de oplevering van de meeste woningen met een stadsverwarmingsaansluiting een zogenoemde rentabiliteitsbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is betaald door de eigenaar of de projectontwikkelaar en is veelal verrekend via de eenmalige aansluitkosten (hoewel dit in de meeste gevallen niet duidelijk op de factuur stond). Een rentabiliteitsbijdrage kán worden gevraagd als in de stadsverwarmingswoning niet alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die wel nodig zouden zijn in een woning die op gas is aangesloten. De redenatie hierachter is dat bij stadsverwarming vaak gebruik wordt gemaakt van ‘restwarmte’ (die anders weggegooid zou worden). Daardoor wordt de opwekking van warmte bij stadsverwarming beter gewaardeerd (hoger opwekrendement) dan bij een gasgestookte woning. De rentabiliteitsbijdrage kan ervoor zorgen dat een warmteproject alsnog haalbaar wordt. De bijdrage mag alleen in rekening worden gebracht als er op het warmtetarief (d.w.z. de variabele kosten voor warmtegebruik) korting wordt gegeven. Immers, woningen waar minder energiebesparende maatregelen zijn genomen, hebben een hoger warmteverbruik dan een woning waar deze energiebesparende maatregelen wel zijn genomen. Ennatuurlijk rekent echter geen korting op het warmtetarief. Deze korting dient volgens Stichting Stadsverwarming Eindhoven alsnog te worden gegeven. En als Ennatuurlijk geen korting op het warmtetarief wil geven, dan dient ze de rentabiliteitsbijdrage terug te geven aan bewoners. Als je op het aanbod van Ennatuurlijk ingaat, doe je afstand van je recht om de rentabiliteitsbijdrage en mogelijk de korting op het warmtetarief later ter discussie te stellen. Die korting kan voor Ennatuurlijk het meest kostbare discussiepunt zijn.

Waarom stopt Ennatuurlijk niet direct met het in rekening brengen van de aansluitbijdrage?
Ennatuurlijk stelt dat zij dit nu eenmaal zo heeft afgesproken met belangenvertegenwoordigers in Tilburg. Zie ook de vragen verderop met betrekking tot de stadsverwarmingskwestie in Tilburg.

Ennatuurlijk wil tevreden klanten. Waarom geeft ze de reeds betaalde aansluitbijdragen niet geheel aan haar klanten terug?
Dat kost Ennatuurlijk naar eigen zeggen teveel geld. Daarnaast geeft Ennatuurlijk aan dat ze dit niet hoeft te doen omdat de aansluitbijdrage volgens Ennatuurlijk destijds met de gemeente Eindhoven is afgesproken.

Met het aanbod van Ennatuurlijk betalen trouwe klanten toch effectief meer aansluitbijdrage dan nieuwe klanten?
Dat klopt. Als je op het aanbod ingaat, wordt de aansluitbijdrage binnen drie jaar tijd afgebouwd naar nul euro. De aansluitbijdragen die je de afgelopen jaren hebt betaald, krijg je echter niet terug. Hoe langer je klant bent van Ennatuurlijk, hoe meer aansluitbijdrage je dus hebt betaald. In die zin is het geen eerlijk aanbod.

Tot wanneer heb ik de tijd om te beslissen over het aanbod van Ennatuurlijk.
Je hebt tot 1 januari 2017 de tijd om te beslissen of je wel of niet op het aanbod van Ennatuurlijk ingaat.

Wat is jullie advies? Op het aanbod ingaan of niet?
Wij nemen geen standpunt vóór of tegen in. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zelf een weloverwogen keuze maken op basis van informatie waarbij zowel de voor- als nadelen van het aanbod worden belicht. Hieronder enkele overwegingen om het aanbod wel of niet te accepteren:

 • Overwegingen om voorstel wel te accepteren:
  • Je wilt zekerheid: door het aanbod te accepteren weet je precies wat je de komende jaren nog betaalt aan aansluitbijdrage.
  • Je hebt er geen vertrouwen in dat bewoners de rechtszaak in hoger beroep gaan winnen.
  • Je hebt geen zin om het juridisch traject af te wachten.
  • Je hebt weinig jaren aansluitbijdrage betaald (nieuwe bewoners).
 • Overwegingen om voorstel niet te accepteren:
  • Je wilt je rechten met betrekking tot reeds betaalde aansluitbijdragen niet opgeven (je hebt al langer stadsverwarming of gaat binnenkort verhuizen).
  • Je wilt je rechten met betrekking tot de rentabiliteitsbijdrage niet opgeven.
  • Je bent huurder en bent ervan overtuigd dat dit soort kosten sowieso niet bij een huurder in rekening moeten worden gebracht.
  • Je wilt je op deze manier niet onder druk laten zetten.
  • Je wilt deze kwestie overlaten aan de rechter: wie dan gelijk krijgt, heeft gelijk.

Waarom betaal ik als huurder een aansluitbijdrage?
Ons inziens dienen kosten om de woning fysiek aan te sluiten op de stadsverwarming voor rekening te komen van de eigenaar (veelal de verhuurder). Wij zijn van mening dat Ennatuurlijk de aansluitbijdrage ten onrechte bij huurders in rekening brengt.

Als ik niet op het aanbod van Ennatuurlijk inga, wat zijn dan de vervolgstappen?
Woningeigenaren en huurders die niet op het aanbod van Ennatuurlijk ingaan, kunnen erop rekenen dat de huidige gerechtelijke procedures worden doorgezet. Wij zijn en blijven van mening dat de aansluitbijdrage ten onrechte in rekening worden gebracht. Er lopen momenteel drie proefprocessen in hoger beroep. Het hoger beroep komt op 25 januari 2017 voor de rechter. Bewoners maken ons inziens ook terecht aanspraak op de aansluitbijdrage die zij de afgelopen jaren hebben betaald. Het huidige aanbod van Ennatuurlijk voorziet niet in een teruggave van deze kosten. Tevens worden andere misstanden rond de stadsverwarming met dit aanbod niet opgelost. Let wel dat wij niet kunnen garanderen dat bewoners door de rechter in het gelijk worden gesteld. De vervolgstappen voor bewoners met en zonder rechtsbijstandverzekering worden hieronder toegelicht.

Moet ik mijn rechtsbijstandverzekeraar informeren over het aanbod van Ennatuurlijk?
Bewoners die de zaak hebben gemeld bij hun rechtsbijstandverzekeraar doen er verstandig aan om hun verzekeraar op de hoogte te stellen van het aanbod van Ennatuurlijk. Je verzekeraar kan je niet verplichten om op het aanbod in te gaan omdat er geen sprake is van volledige schadeloosstelling. Let op dat wanneer je op het aanbod van Ennatuurlijk ingaat, je verzekeraar niets meer voor je kan betekenen wat betreft de aansluitbijdrage (en de rentabiliteitsbijdrage). Alle rechtsbijstandsverzekeraars zijn momenteel in afwachting van de uitkomsten van het hoger beroep in de nog lopende procedures.

Kan ik de zaak alsnog melden bij mijn rechtsbijstandverzekeraar?
Bewoners met een rechtsbijstandverzekering die de zaak nog niet bij hun rechtsbijstandverzekeraar hebben gemeld, wordt dringend geadviseerd dit alsnog te doen. Meld het geschil bij voorkeur online via de site van je rechtsbijstandverzekeraar. We hebben een kant-en-klare brief voorbereid. Deze brief kun je downloaden via de volgende link: www.stadsverwarming-eindhoven.nl/voorbeeldbrief-rechtsbijstand. Onderteken de brief met je naam en upload de brief via de site van je verzekeraar. Breng verder geen wijzigingen aan in de brief. Je kunt eventueel ook eerst even bellen met je verzekeraar. De meeste verzekeraars zijn bekend met de kwestie en werken nauw met ons samen. Laat je verzekeraar weten dat wij de zaak voor je hebben gestuit. Je verzekeraar kan de originele stuitingsbrief opvragen via info@stadsverwarming-eindhoven.nl.

Ik heb geen rechtsbijstandverzekering. Wat nu?
Bewoners die niet zijn verzekerd voor rechtsbijstand of die binnen hun rechtsbijstandverzekering geen dekking hebben voor de stadsverwarmingskwestie hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met een rechtsbijstandsverzekeraar over een collectieve actie voor bewoners zonder rechtsbijstand of dekking. Vooralsnog wachten we met zo’n collectieve actie totdat de uitkomsten van het hoger beroep bekend zijn. Zodoende kunnen we beter inspelen op de situatie. Stichting Stadsverwarming Eindhoven heeft de verjaring van de vordering van alle gebruikers van stadsverwarming in Eindhoven ‘gestuit’ middels een stuitingsbrief. Hiermee wordt de verjaringstermijn vanaf de datum van stuiting verlengd met vijf jaar. Voor verzekerden is of wordt de vordering door de rechtsbijstandsverzekeraar gestuit.

Is de ‘vaststellingsovereenkomst’ ook van toepassing op mijn vorige stadsverwarmingswoning?
We hebben deze vraag voorgelegd aan juristen en advocaten. Zij geven aan dat de overeenkomst in principe op de persoon en niet op het adres rust. Als je de overeenkomst tekent, dan doe je in principe tevens afstand van je recht om de aansluitbijdrage (en rentabiliteitsbijdrage) met betrekking tot je vorige woning ter discussie te stellen. De overeenkomst is echter voor meerdere uitleg vatbaar. Om verrassingen achteraf te voorkomen, hebben wij Ennatuurlijk om opheldering gevraagd. Zie onze brief met vragen en herinneringsbrief. Ennatuurlijk heeft middels een reactie bevestigd dat de overeenkomst op de persoon en niet op het adres rust.

Is de ‘vaststellingovereenkomst’ ook van toepassing op toekomstige bewoners van mijn woning?
We hebben deze vraag voorgelegd aan juristen en advocaten. Zij geven aan dat de overeenkomst in principe op de persoon en niet op het adres rust. Als je de overeenkomst tekent, dan betekent dat niet automatisch dat toekomstige bewoners na drie jaar geen aansluitbijdrage meer hoeven te betalen. De overeenkomst is echter voor meerdere uitleg vatbaar. Om verrassingen achteraf te voorkomen, hebben wij Ennatuurlijk om opheldering gevraagd. Ennatuurlijk heeft middels een reactie bevestigd dat de overeenkomst op de persoon en niet op het adres rust.

Waarom heb ik geen aanbod van Ennatuurlijk ontvangen?
Alleen bewoners die zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk en bij wie de aansluitbijdrage in rekening wordt gebracht, hebben een aanbod ontvangen. Bewoners met stadsverwarming in de Meerhovense buurten Waterrijk en Meerrijk zijn aangesloten op het warmtenet van de gemeente Eindhoven. Verwarrend is wel dat de facturatie van de kosten door Ennatuurlijk wordt verzorgd. Bewoners van Het Groene Hof in Grasrijk zijn wel aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk maar betalen geen aansluitbijdrage. Daarom hebben ook zij geen aanbod ontvangen.

Heeft het nog zin om bij de stichting aangesloten te blijven als ik geen aanbod heb ontvangen?
Jazeker. Naast de aansluitbijdrage spelen er nog meer zaken. Zie de rubriek Misstanden. Deze zaken zijn wellicht ook op jou van toepassing. Wij adviseren je aangemeld te blijven bij de stichting en onze updates in de gaten te houden.

Waarom hebben bewoners in Eindhoven de rechtszaak in eerste instantie verloren?
De kantonrechter heeft geoordeeld dat Ennatuurlijk kosten in rekening mag brengen zolang deze redelijk zijn, ook als die niet expliciet zijn afgesproken. Het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA-principe) is daarbij volgens de rechter het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de gemiddelde jaarlijkse kosten voor warmtelevering aan een woning met stadsverwarming niet hoger mogen zijn dan bij een vergelijkbaar gemiddeld huishouden dat hiervoor een cv-ketel, gestookt op aardgas, gebruikt. De rechter stelt dat Ennatuurlijk het NMDA-principe volgt en daarom een aansluitbijdrage in rekening mag brengen.
Enatuurlijk brengt echter de aansluitbijdrage periodiek in rekening, waarbij een rente wordt berekend en jaarlijks wordt geïndexeerd. De rechter vindt dat dat wringt omdat bewoners hierover niet vooraf (dus bij het sluiten van de overeenkomst met Ennatuurlijk) zijn geïnformeerd. De bewoners zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld om de aansluitbijdrage ineens en zonder bijkomende kosten en rente te betalen. Dit is echter een overweging van de rechter en staat niet in zijn uiteindelijke vonnis, daarom is het niet af te dwingen.
Bewoners in Meerhoven konden zich niet vinden in het vonnis en zijn in hoger beroep gegaan. Zij zijn van mening dat het erom gaat welke kosten tussen het bedrijf en klant zijn overeengekomen. Tevens hebben ze de indruk dat de rechter zich op het verkeerde been heeft laten zetten doordat vele begrippen door elkaar heen zijn gebruikt, hetgeen bij de rechter tot verwarring kan hebben geleid. Het hoger beroep wordt door drie rechters beoordeeld in plaats van één.
Het feit dat Ennatuurlijk vlak voor de behandeling van het hoger beroep met een aanbod komt waarbij bewoners wordt gevraagd afstand te doen van hun rechten om de aansluitbijdrage en rentabiliteitsbijdrage later nog ter discussie te stellen, doet vermoeden dat Ennatuurlijk er niet zo zeker van is dat zij de rechtszaak in hoger beroep gaat winnen.

Wat als de uitspraak in hoger beroep in het nadeel van bewoners uitvalt?
Als de uitspraak in hoger beroep in het nadeel van bewoners uitvalt, dan is dat nog geen gelopen race. We hebben veel van de proefprocessen geleerd en kunnen een nieuw proces beginnen waarbij we tevens de andere kwesties rond de stadsverwarming meenemen. Naast de aansluitbijdrage speelt ook de kwestie rond de rentabiliteitsbijdrage (zie hierboven). Dit punt is nog niet meegenomen in de huidige proefprocessen. Als de aansluitbijdrage en rentabiliteitsbijdrage terecht in rekening is gebracht dan dient een korting te worden gegeven op het warmtetarief. Als je op het aanbod van Ennatuurlijk ingaat, doe je afstand van je recht om de rentabiliteitsbijdrage en mogelijk de korting op het warmtetarief later ter discussie te stellen.

Wat als de uitspraak in hoger beroep in het voordeel van bewoners uitvalt?
Als de uitspraak in hoger beroep in het voordeel van bewoners uitvalt, dan heeft de uitspraak in eerste instantie alleen betrekking op de drie huishoudens die de proefprocessen onder begeleiding van Stichting Stadsverwarming Eindhoven zijn gestart. Ennatuurlijk zou in dit geval eieren voor haar geld kunnen kiezen en alle bewoners schadeloos kunnen stellen. Ook zou Ennatuurlijk bewoners een beter aanbod dan nu kunnen doen. De kans is echter reëel dat er vanuit Stichting Stadsverwarming Eindhoven een nieuwe rechtszaak moet worden opgestart om de aansluitbijdrage ook voor alle overige bewoners terug te vorderen. Gelet op de precedentvorming verwachten wij dat de uitspraak van die rechtszaak ook in het voordeel van bewoners uitvalt.

Wat als Ennatuurlijk verliest? Zitten we dan letterlijk in de kou?
Als Ennatuurlijk verliest, zal dat heel veel pijn doen bij Ennatuurlijk. Het is de vraag of ze failliet zullen gaan. Waarschijnlijk zal men intern wel moeten herstructureren. Daarnaast zou ook een regeling kunnen worden getroffen dat Ennatuurlijk de aansluitbijdrage in termijnen terugbetaalt. Uiteraard met indexatie en rente.

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 26 november 2016 meldt Ennatuurlijk dat zo’n 500 huishoudens in Meerhoven hebben ingestemd met het aanbod. Klopt dat?
Dat kunnen wij niet nagaan. Op basis van dit aantal zou ca. 15% van de Meerhovense huishoudens met stadsverwarming zijn ingegaan op het aanbod. Opvallend is wel dat uit een peiling onder de deelnemers van de informatieavonden van Stichting Stadsverwarming Eindhoven bleek dat niemand op het aanbod van Ennatuurlijk was ingegaan. Het zou dus ook strategie van Ennatuurlijk kunnen zijn om bewoners op deze manier over de streep te trekken. Zo van: velen zijn u al voorgegaan, dus waarom tekent u nog niet?

In de Tilburge wijk Reeshof is ook een stichting voor stadsverwarming actief. Waarom staan zij achter dit aanbod?
Eerder dit jaar zijn Stichting Stadsverwarming Eindhoven en Stichting Reeshofwarmte afzonderlijk door Ennatuurlijk uitgenodigd om te praten over een schikking. Tijdens de gesprekken heeft Ennatuurlijk ons verzocht het besprokene niet met de achterban af te stemmen. Stichting Stadsverwarming Eindhoven heeft openheid en transparantie richting bewoners hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij niet ingegaan op het schikkingsvoorstel. Stichting Reeshofwarmte is wel ingegaan op het voorstel van Ennatuurlijk. Dit omdat zij verwachten dat het juridische traject waarschijnlijk nog lang gaat duren. Daarnaast is men onder druk gezet door de gemeente Tilburg om het geschil snel op te lossen. Stichting Reeshofwarmte is in belangrijke mate afhankelijk van financiering van de gemeente Tilburg. Stichting Stadsverwarming Eindhoven heeft een geheel ander strategie waarbij juridische procedures in eerste instantie worden gevoerd via rechtsbijstandverzekeraars.

In de Tilburgse wijk Reeshof is 74% van de bewoners ingegaan op het aanbod van Ennatuurlijk. Klopt dat?
Volgens Ennatuurlijk heeft 74% van haar klanten in Tilburg met het aanbod ingestemd. Het percentage is echter niet door een notaris vastgesteld. In Tilburg twijfelen veel mensen over de juistheid van dit percentage. Daarnaast heeft ongeveer 20% van de Tilburgse klanten geen aanbod gekregen. Deze klanten hebben de aansluitbijdrage namelijk gedurende een periode van 30 jaar al volledig afbetaald. Zij krijgen de aansluitkosten niet terug en zouden bij voorbaat niet zijn ingegaan op het aanbod. Het consumentenprogramma Kassa besteedde hier onlangs aandacht aan. Ook de stadsverwarmingskwestie in Eindhoven komt in dat programma aan bod. Je kunt de uitzending (nog een keer) bekijken via kassa.vara.nl/gemist/nieuws/ontevredenheid-over-stadsverwarming.

Waarom heeft een meerderheid van de Tilburgse bewoners ingestemd met het aanbod van Ennatuurlijk?
Afgezien van het feit dat we niet zeker weten in hoeverre in Tilburg daadwerkelijk een meerderheid is behaald (zie hierboven) heeft Stichting Reeshofwarmte (Tilburg) op voorhand aangegeven dat zij het juridische traject stopt als 70% van de bewoners op het aanbod ingaat. Bewoners die eigenlijk niets in het aanbod zagen, hadden dus geen garantie dat het juridische traject zou worden doorgezet. Dat kan reden zijn geweest dat veel bewoners in Tilburg toch hebben getekend. Daarnaast heeft Stichting Reeshofwarmte het aanbod samen met Ennatuurlijk gepromoot. Zo zijn klanten in Tilburg overspoeld met telefoontjes van een callcenter dat door Ennatuurlijk was ingehuurd. Tevens ontvingen klanten meerdere herinneringen per post om hen over te halen op het aanbod in te gaan. Stichting Stadsverwarming blijft wél opkomen voor de belangen van bewoners die niet op het aanbod van Ennatuurlijk ingaan. Ongeacht het aanbod van Ennatuurlijk en ongeacht het aantal klanten dat hier eventueel op in wil gaan, worden de huidige gerechtelijke procedures voortgezet. Daarnaast nemen wij geen standpunt vóór of tegen in. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zelf een weloverwogen keuze maken op basis van volledige informatie waarbij zowel de voor- als nadelen van het aanbod worden belicht.

Ik was in het verleden eigenaar of huurder van een woning in Eindhoven met stadsverwarming. Is het geschil met Ennatuurlijk ook op mij van toepassing?
Waarschijnlijk wel. Je hebt destijds waarschijnlijk teveel betaald voor de stadsverwarming en kunt dan aanspraak maken op schadevergoeding. Zie ook de volgende vraag met betrekking tot huurders.

Ik ben huurder en ben aangesloten op de stadsverwarming. Is het geschil met Ennatuurlijk ook op mij van toepassing?
Als Ennatuurlijk rechtstreeks kosten bij je in rekening brengt dan is het geschil ook op jou van toepassing. Indien de kosten voor de stadsverwarming zijn inbegrepen in de huur, dan dien je de verhuurder aan te spreken over eventueel teveel betaalde kosten. Ook verhuurders kunnen zich aansluiten bij de initiatieven van de Stichting Stadsverwarming Eindhoven.

Ik heb al lange tijd geen updates ontvangen. Hoe komt dat?
Wellicht zijn de updates terecht gekomen in de spam-folder van je mailprogramma. Ook kan het zijn dat je je e-mailadres hebt gewijzigd, maar deze wijziging niet aan ons hebt doorgegeven. Verder is het mogelijk dat je tijdens het aanmeldproces niet het juiste e-mailadres hebt doorgegeven. Heb je direct na aanmelding geen bevestiging van ons ontvangen (ook niet in de spam-folder) meld je dan opnieuw aan via de rubriek Aanmelden.

Veelgestelde vragen met betrekking tot rechtsbijstand

Welke datum moet ik vermelden bij de vraag ‘Op welke datum is het geschil ontstaan’?
Vermeld de datum waarop we bewoners hebben opgeroepen om hun zaak bij hun rechtsbijstandverzekeraar te melden. Deze datum is 28 februari 2016.

Er wordt gevraagd om een schadedatum. Welke datum adviseren jullie door te geven?
De datum waarop schade is ontstaan, is de datum waarop je de woning betrok en een overeenkomst bent aangegaan met Ennatuurlijk of diens rechtsvoorganger. Overigens was je op dat moment nog niet bekend met het gegeven dat je daadwerkelijk schade opliep.

Er wordt gevraagd om de datum waarop ik mij heb aangemeld voor de mailinglijst van de Werkgroep Stadsverwarming Meerhoven / Stichting Stadsverwarming Eindhoven. Hoe kom ik achter die datum?
Na aanmelding op onze mailinglijst heb je van ons een bevestigingsmail ontvangen. De datum waarop deze e-mail is verstuurd, correspondeert met de datum waarop je je hebt aangemeld. Attendeer de verzekeraar erop dat je op die datum redelijkerwijs nog niet kon weten dat je daadwerkelijk schade had maar dat dit pas later duidelijk werd. Kun je de bevestigingsmail niet meer vinden, vermeld dan de datum van de eerste update die je van ons hebt ontvangen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar heeft ingestemd met mijn verzoek om de (advocaat van de) Stichting Stadsverwarming Eindhoven namens mij te laten optreden. Wat nu?
De rechtsbijstandverzekeraar neemt contact op met de (advocaat van de) Stichting Stadsverwarming Eindhoven. Je hoeft geen actie meer te ondernemen. Wij houden je periodiek op de hoogte van de vorderingen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar geeft aan dat zij niet aanhaakt bij de Stichting Stadsverwarming Eindhoven en alle geschillen zelf behandelt. Wat nu?
Zolang nog geen gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd, mag de rechtsbijstandverzekeraar het geschil zelf behandelen. Als een gerechtelijke procedure wél noodzakelijk is, dan heb je als verzekerde wettelijke het recht om je eigen advocaat te kiezen. De rechtsbijstandverzekeraar schakelt deze advocaat dan in om namens jou de gerechtelijke procedure te voeren. Sommige verzekeraars maken hiervan niet expliciet melding. Vraag je verzekeraar (nogmaals) toestemming om je door de (advocaat van de) Stichting Stadsverwarming Eindhoven te laten vertegenwoordigen en geef aan dat je in ieder geval als het op een gerechtelijke procedure aankomt, je middels de stichting wil laten vertegenwoordigen. Wij hebben de afgelopen jaren enorme dossierkennis opgebouwd. Door de zaak door één, reeds ingewerkte, advocaat te laten behandelen, worden kosten bespaard en wordt tevens voorkomen dat er diverse losse trajecten gaan lopen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar komt met het voorstel om de verjaring van mijn vordering voor mij te ‘stuiten’. Moet ik op dat voorstel ingaan?
Door de vordering te ‘stuiten’ kan worden voorkomen dat de zaak verjaart. Laat de rechtsbijstandverzekeraar weten dat het veel efficiënter is als de Stichting Stadsverwarming Eindhoven de zaak namens alle gedupeerden in Eindhoven middels één brief stuit. Dit om te voorkomen dat er diverse losse trajecten gaan lopen die tevens inhoudelijk van elkaar verschillen. Mocht de verzekeraar hiermee niet akkoord gaan, laat de verzekeraar de zaak dan namens jou stuiten. Let op dat de verzekeraar de vorderingen met betrekking tot alle mistanden rond de stadsverwarming in Eindhoven voor je stuit en niet alleen de vordering met betrekking tot de aansluitbijdrage (voor zover deze op jou van toepassing is). Zie voor alle missstanden de standaard meldingsbrief waarin een opsomming van alle punten is gegeven.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar wil nagaan in hoeverre de vordering is verjaard. Hiervoor vraagt de verzekeraar allerlei informatie over de aansluitbijdrage. Moet ik hierop reageren?
Ja. In principe dien je de verzekeraar te voorzien van alle relevante informatie. Zodoende kan de verzekeraar beoordelen in hoeverre de kwestie ook op jou van toepassing is. Attendeer de verzekeraar erop dat de kwestie niet alleen betrekking heeft op de aansluitbijdrage. Verwijs de verzekeraar (nogmaals) naar de meldingsbrief die je naar de verzekeraar hebt gestuurd. Mocht je bepaalde informatie niet kunnen vinden, laat dat de rechtsbijstandverzekeraar dan weten. Vraag hen om eventueel contact op te nemen met de Stichting Stadsverwarming Eindhoven.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar vraagt mij om toestemming om te worden opgenomen in een mailinglijst voor alle verzekerden van deze verzekeraar. Als ik niet reageer, gaat men er vanuit dat ik daartegen geen bezwaar heb. Wat is jullie advies in deze?
Wij adviseren de rechtsbijstandverzekeraar toestemming te verlenen om in de mailinglijst te worden opgenomen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar vraagt om een kopie van de brief (van Essent) waarin voor het eerst wordt aangekondigd dat een aansluitbijdrage bij mij in rekening wordt gebracht. Hoe kom ik aan die brief?
De meeste bewoners met stadsverwarming die eind 2011 woonachtig waren in Eindhoven hebben rond 9 december 2011 een brief van Essent ontvangen. In die brief werd vermeld dat bepaalde kostenposten binnen het kader van tarieftransparantie voortaan nader zouden worden gespecifieerd op de jaarafrekening, waaronder de ‘aansluitbijdrage’. Als je pas later in Eindhoven bent komen wonen, heb je deze brief waarschijnlijk niet ontvangen. Mocht je de brief niet (meer) hebben, stel de rechtsbijstandsverzekeraar dan hiervan op de hoogte. Overigens kan het zijn dat in jouw geval geen aansluitbijdrage in rekening wordt gebracht. (Dit kán het geval zijn als je woonachtig bent in de buurten Waterrijk en Meerrijk of als je woning onderdeel uitmaakt van het project Het Groene Hof in Grasrijk). Je kunt zelf nagaan in hoeverre de aansluitbijdrage in rekening wordt gebracht. Zie volgende vraag.

Hoe kan ik nagaan of Ennatuurlijk een aansluitbijdrage bij mij in rekening brengt?
Je kunt dit op drie manieren nagaan:

 1. Log in op http://mijnwarmte.nl (een website van energiebedrijf Ennatuurlijk) en klik daarna in het linker menu op ‘Tarieven’. Je krijgt dan een overzicht van de actuele tarieven die Ennatuurlijk bij je in rekening brengt. Staat in het overzicht ‘Aansluitbijdrage’ vermeld, dan rekent Ennatuurlijk extra aansluitkosten.
 2. Raadpleeg de papieren jaarafrekening 2012/2013 of later van Ennatuurlijk of diens rechtsvoorganger Essent. Zoek naar de kostenpost ‘Aansluitbijdrage’. Over het algemeen staat deze post onder het kopje ‘Uw verbruik’ , subkop ‘Vaste kosten’. Tevens vind je deze post wellicht terug onder het kopje ‘Samenstelling nieuw voorschot (maandbedrag)’. Wordt de kostenpost ‘Aansluitbijdrage’ vermeld, dan rekent Ennatuurlijk extra aansluitkosten.
 3. Je hebt in december 2011 een brief met onderwerp ‘Beeindiging aansluitbijdrage warmte’ van Essent ontvangen en/of in december 2012 een mail of brief met onderwerp ‘Stadsverwarming Meerhoven’ toegestuurd gekregen van Essent? Zo ja, dan rekent Ennatuurlijk extra aansluitkosten.
 4. Je hebt medio november 2016 een aanbod van Ennatuurlijk ontvangen om de aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen tot nul euro.

Waarom ontbreekt de kostenpost ‘Aansluitbijdrage’ op de jaarafrekening 2011/2012 en ouder?
Tot 2012 waren de extra aansluitkosten niet zichtbaar op de jaarafrekening omdat deze kosten waren ‘verstopt’ in het vastrecht. Vanaf 2012 zijn de extra aansluitkosten wegens ‘tarieftransparantie’ expliciet vermeld op de jaarafrekening met omschrijving ‘Aansluitbijdrage’.

Volgens mijn rechtsbijstandsverzekeraar ben ik niet verzekerd voor gebeurtenissen die bij het afsluiten van de verzekering voorzien waren. Ik zou voor het afsluiten van de verzekering al bekend zijn met de misstanden rond de stadsverwarming. Hoe adviseren jullie hiermee om te gaan?
Aanleiding van de stadsverwarmingskwestie is in veel gevallen de brief van Essent d.d. 9 december 2011 die de meeste bewoners in Eindhoven met stadsverwarming destijds hebben ontvangen. In die brief werd vermeld dat bepaalde kostenposten binnen het kader van tarieftransparantie voortaan nader zouden worden gespecifieerd op de jaarafrekening. Maar toen kon je redelijkerwijs nog niet weten dat Essent ten onrechte kosten in rekening brengt. Wellicht was je toen niet eens eigenaar/huurder van een woning met stadsverwarming in Eindhoven. Pas nadat een beperkt aantal bewoners zich in deze complexe materie had verdiept, zijn zij tot de conclusie gekomen dat Essent/Ennatuurlijk niet-overeengekomen kosten in rekening brengt. De jaren daarna zijn nog allerlei andere misstanden rond de stadsverwarming aan het licht gekomen. Een voorbeeld is de kwestie waarbij Ennatuurlijk sinds 2014 ten onrechte huur rekent voor de warmtewisselaar. Deze kwestie was voor 2014 niet aan de orde.
Laat de verzekeraar weten dat je na de oproep van 28 februari 2016 pas bekend was met het feit dat de situatie daadwerkelijk op jou van toepassing was. Geef tevens aan dat diverse misstanden pas recentelijk aan het licht zijn gekomen.

Volgens mijn rechtsbijstandverzekeraar (FBTO) vervalt het recht om mijn verzekeraar om hulp te vragen als ik het geschil niet meld binnen 3 jaar nadat het is ontstaan. Hoe te handelen?
Zie antwoord hierboven. Laat de verzekeraar weten dat je na de oproep van 28 februari 2016 pas bekend was met het feit dat de situatie daadwerkelijk op jou van toepassing was. Geef tevens aan dat diverse misstanden pas recentelijk aan het licht zijn gekomen. Mocht de verzekeraar van mening zijn dat de termijn van 3 jaar toch is overschreden, wijs de verzekeraar er dan op dat deze op geen enkele wijze financieel is benadeeld en het dus onredelijk is om de zaak niet in behandeling te nemen.

Ik ben onlangs overgestapt naar een andere rechtsbijstandverzekeraar. De nieuwe verzekeraar wijst het verzoek af omdat de kwestie al liep op het moment dat ik bij mijn vorige rechtsbijstandverzekeraar was verzekerd. Hoe moet ik nu handelen?
Laat je huidige verzekeraar weten dat de datum waarop je bekend werd met het feit dat je schade had, 28 februari jl. is. Mocht je op die datum nog verzekerd zijn geweest bij een andere verzekeraar, neem dan contact op met je oude verzekeraar en meld dat je gedurende de looptijd van de rechtsbijstandverzekering geconfronteerd bent met schade en de kwestie wilt melden. Rechtsbijstand voor dit geschil valt dan waarschijnlijk onder je oude polis. Als je oude rechtsbijstandverzekering naadloos aansluit op je nieuwe rechtsbijstandverzekering heb je waarschijnlijk niet te maken met de verplichte wachttijd waarbinnen je geen aanspraak kunt maken op je nieuwe verzekering. Raadpleeg voor de zekerheid hiervoor de polisvoorwaarden.