Misstanden

Grasrijk_dec2014-8461Stichting Stadsverwarming Eindhoven zet zich in voor eerlijke tarieven en voorwaarden voor de stadsverwarming in Eindhoven. Uit onderzoek van de stichting is gebleken dat energiebedrijf Ennatuurlijk bij ruim 3500 huishoudens in Eindhoven diverse kosten in rekening brengt die niet met hen zijn overeengekomen. Hieronder een beknopte opsomming van enkele zaken.

Aansluitbijdrage
Ennatuurlijk brengt bij de meeste huishoudens met stadsverwarming gedurende 30 jaar een (rentedragende en tevens geïndexeerde) ‘aansluitbijdrage’ in rekening. Dit bovenop de eenmalige aansluitkosten die bewoners reeds hebben voldaan om de woning fysiek op het warmtenetwerk aan te sluiten en bovenop het jaarlijkse vastrecht (zijnde de kosten om de aansluiting in stand te houden). Bewoners met een zelfbouwwoning hebben de eenmalige aansluitkosten destijds rechtstreeks aan (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk betaald. Bij projectbouwwoningen waren deze kosten inbegrepen in de koopprijs van de woning. Bovengenoemde ‘aansluitbijdrage’ is niet met bewoners overeengekomen. Het gaat om een schadebedrag van ca. 5000 euro per huishouden (zowel woningeigenaars als huurders).

Warmtetarief
Het warmtetarief dat Ennatuurlijk hanteert, zou moeten zijn gebaseerd op het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA-principe). Dat wil zeggen dat de gemiddelde jaarlijkse kosten voor warmtelevering aan een woning met stadsverwarming niet hoger mogen zijn dan bij een vergelijkbaar gemiddeld huishouden dat hiervoor een cv-ketel, gestookt op aardgas, gebruikt. Verbruikers op het warmtenet betalen volgens dit NMDA-principe niet meer dan voor gas. Ennatuurlijk baseert het warmtetarief echter op een relatief duur, niet-marktconform gastarief. Daarnaast hanteert Ennatuurlijk andere ongunstige parameters die het warmtetarief bepalen. Zo veronderstelt Ennatuurlijk dat bij een woning met stadsverwarming minder warmteverliezen bij de leidingen van de binneninstallatie optreden dan bij een gasgestookte woning. Dit verschil compenseert Ennatuurlijk middels een opslag binnen het warmtetarief, terwijl niet is aangetoond dat een woning met stadsverwarming minder leidingverliezen heeft dan een gasgestookte woning.

Rentabiliteitsbijdrage
Bij de oplevering van de meeste woningen met een stadsverwarmingsaansluiting is volgens (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk een zogenoemde rentabiliteitsbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is betaald door de eigenaar of de projectontwikkelaar en is veelal verrekend via de eenmalige aansluitkosten (hoewel dit in de meeste gevallen niet op de factuur stond). Een rentabiliteitsbijdrage kán worden gevraagd als in de stadsverwarmingswoning niet alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die wel nodig zouden zijn in een woning die op gas is aangesloten. De redenatie hierachter is dat bij stadsverwarming vaak gebruik wordt gemaakt van ‘restwarmte’ (die anders weggegooid zou worden). Daardoor wordt de opwekking van warmte bij stadsverwarming beter gewaardeerd (hoger opwekrendement) dan bij een gasgestookte woning. De rentabiliteitsbijdrage kan ervoor zorgen dat een warmteproject alsnog haalbaar wordt. De bijdrage mag alleen in rekening worden gebracht als er op het warmtetarief (d.w.z. de variabele kosten voor warmtegebruik) korting wordt gegeven. Immers, woningen waar minder energiebesparende maatregelen zijn genomen, hebben een hoger warmteverbruik dan een woning waar deze energiebesparende maatregelen wel zijn genomen. Ennatuurlijk rekent echter geen korting op het warmtetarief.

Radiatorkorting
Het stadsverwarmingsnetwerk in Meerhoven werkt op een lagere temperatuur dan andere stadsverwarmingsnetwerken. Om hetzelfde comfort in de woning te hebben, zijn grotere radiatoren noodzakelijk die met de lagere temperatuur kunnen werken. Grotere radiatoren zijn duurder en aanvankelijk was daarvoor een korting op de aansluitkosten bedongen. Ennatuurlijk heeft deze korting stilzwijgend laten vervallen. We zijn van mening dat we nog steeds recht hebben op deze korting.

Huur warmtewisselaar
Sinds 1 januari 2014 rekent Ennatuurlijk huur voor het ter beschikking stellen van de ‘afleverset warmte excl. warm tapwaterapparaat’. In 2019 gaat het om ruim 90 euro per jaar. Volgens Ennatuurlijk is dit de verbinding tussen het stadsverwarmingsnetwerk en de binneninstallatie van de warmteverbruiker. Volgens de warmtewet mag de warmteleverancier alleen kosten in rekening brengen voor de warmtewisselaar, mits de warmtewisselaar eigendom is van de warmteleverancier. De warmtewisselaar is in de meeste gevallen eigendom van de huiseigenaar (en dus reeds betaald) of wordt door bewoners al elders gehuurd (veelal Q-energy of Kemkens).

Service- en administratiekosten
Bij bewoners die niet via automatische incasso betalen, worden service- en administratiekosten in rekening gebracht. Dit terwijl de rechter enkele jaren geleden heeft geoordeeld dat service- en administratiekosten in dit geval niet zijn toegestaan.

Beëindigen levering warmte
Bewoners die de levering van warmte willen beëindigen (bijvoorbeeld omdat ze een warmtepomp hebben geïnstalleerd) worden geconfronteerd met forse ‘afsluitkosten’ (enkele duizenden euro’s) terwijl dit wettelijk niet is toegestaan.

Gedwongen aansluiting
Nieuwe bewoners worden door de gemeente gedwongen een aansluiting op het warmtenet te nemen als ze een woning gaan bouwen op een kavel in Meerhoven. Ook als bewoners die aansluiting niet nodig hebben omdat ze op betere wijze aan hun energiebehoefte voldoen.

Schade
Op basis van bovenstaande misstanden hebben we becijferd dat Ennatuurlijk op dit moment jaarlijks 35% teveel kosten in rekening brengt. Dit komt neer op ongeveer 18 duizend euro over 40 jaar oftewel gemiddeld 450 euro per jaar. Gesprekken met Ennatuurlijk hebben niets opgeleverd. Ook de lokale en landelijke politiek laten het afweten en daarom rest bewoners niets anders dan de gang naar de rechter.