Laatste nieuws

Op 26 januari 2022 heeft de rechter geoordeeld dat Ennatuurlijk ten onrechte een jaarlijkse aansluitbijdrage in rekening brengt of heeft gebracht bij een groot aantal huishoudens dat is aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De zaak is in 2019 aangespannen door Stichting Stadsverwarming Eindhoven (SSE). Ennatuurlijk is het niet eens met de uitspraak van de rechter. Daarom is Ennatuurlijk op 25 april 2022 in hoger beroep gegaan.

Waar gaat het geschil over?
Ennatuurlijk brengt bij de meeste huishoudens in Eindhoven met stadsverwarming gedurende 30 jaar een rentedragende en tevens geïndexeerde ‘aansluitbijdrage’ in rekening. Na een looptijd van 30 jaar gaat het om een bedrag van ca. 5000 euro per huishouden. Dit bovenop de aansluitkosten die bewoners reeds hebben voldaan om de woning op het warmtenetwerk aan te laten sluiten. De eerste eigenaars van een zelfbouwwoning hebben de aansluitkosten destijds rechtstreeks aan Ennatuurlijk of diens rechtsvoorgangers (Essent, NRE, PNEM, ECM) betaald. Bij projectbouwwoningen waren de aansluitkosten inbegrepen in de koopprijs van de woning en heeft de projectontwikkelaar de aansluitkosten rechtstreeks aan (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk betaald. De jaarlijkse aansluitbijdrage is naar onze mening niet met bewoners afgesproken.

Doelgroep
De uitspraak van de rechter en het hoger beroep zijn in principe van toepassing op huidige en voormalige klanten van Ennatuurlijk die jaarlijks een aansluitbijdrage betalen of hebben betaald. Er zijn echter drie uitzonderingen:

  1. Eigenaars of huurders die in 2016 of later zijn ingegaan op het aanbod van Ennatuurlijk om de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen tot nul euro. Deze bewoners hebben destijds door ondertekening van een genoemde vaststellingsovereenkomst (VSO) afstand gedaan van hun recht om de reeds betaalde jaarlijkse aansluitbijdragen later terug te kunnen vorderen.
  2. Eerste eigenaars van een zelfbouwwoning die in 2019 of later op ons advies een VSO hebben getekend. Zij hebben de jaarlijkse aansluitbijdragen reeds terugontvangen en betalen nu geen jaarlijkse aansluitbijdrage meer. Dit was het resultaat van drie proefprocedures die in 2012 op ons initiatief zijn opgestart en in 2018 zijn afgerond.
  3. Bewoners die op 1 januari 2014 of later een overeenkomst met Ennatuurlijk zijn aangegaan. Vanaf januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Sindsdien rekent Ennatuurlijk bij nieuwe aansluitingen geen jaarlijkse aansluitbijdrage of is deze aansluitbijdrage expliciet in de leveringsovereenkomst vermeld.

Mocht de uitspraak van de rechtbank en het hoger beroep niet op jou van toepassing zijn, lees dan verder onder het kopje ‘Overige geschilpunten’.

Hoger beroep
De hoger beroep procedure verloopt voornamelijk schriftelijk. Op 11 oktober 2022 heeft Ennatuurlijk een zogenoemde memorie van grieven naar het gerechtshof gestuurd. In het 199 pagina’s tellend document staat waarom Ennatuurlijk het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank. Op 27 maart 2023 heeft SSE hierop schriftelijk gereageerd. Dat noemt men de memorie van antwoord. Na een eventuele nieuwe uitwisseling van schriftelijke standpunten kunnen beide partijen het gerechtshof verzoeken om de zaak nog eens mondeling te mogen toelichten. Daarnaast kan het gerechtshof beide partijen vragen om extra informatie of bewijs aan te leveren. Naar verwachting komt het gerechtshof vervolgens tot een eindoordeel (arrest). Het gerechtshof zal de eerdere uitspraak van de rechtbank dan bevestigen of vernietigen. In het eerste geval blijft de uitspraak van de rechtbank in stand. In het tweede geval neemt het gerechtshof een nieuwe beslissing.

Cassatie
Meestal leggen partijen zich neer bij het eindoordeel van het gerechtshof. Het is voor beide partijen echter mogelijk om tot drie maanden na het eindoordeel van het gerechtshof beroep in te stellen bij de Hoge Raad. Dit noemt men beroep in cassatie. Tijdens een cassatieprocedure wordt enkel getoetst in hoeverre de voorgaande rechters het recht op een juiste manier hebben toegepast. Er wordt niet meer inhoudelijk naar de zaak gekeken.

Tijdstraject
Aangezien gerechtshoven kampen met enorme achterstanden, kan het vele maanden duren voordat er een uitspraak komt. Als daarna een cassatieprocedure wordt gestart, dan kan het nog minimaal een jaar extra duren. Ondanks het lange tijdstraject, zien we de uitkomst van de procedure(s) met vertrouwen tegemoet. Bewoners die zich hebben aangemeld voor de collectieve actie worden per e-mail op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Overige geschilpunten
Vanwege de uitspraak van de rechter hebben we Ennatuurlijk gevraagd in hoeverre men bereid is opnieuw met ons in gesprek te gaan over de overige geschilpunten, zoals de huur warmtewisselaar, het warmtetarief en de rentabiliteitsbijdrage. Ennatuurlijk heeft laten weten dat men op dit moment geen aanleiding ziet om hierop terug te komen. Dat betekent dat deze overige geschilpunten actueel blijven. We zijn in overleg met onder andere rechtsbijstandsverzekeraars over de haalbaarheid en financiering van een juridische procedure voor deze geschilpunten.

Collectieve actie
SSE voert sinds 2015 strijd tegen onterechte kosten voor de stadsverwarming waaronder de jaarlijkse aansluitbijdrage, de hoge warmtetarieven en de huur van de afleverset. Om slagvaardig te kunnen optreden en de kosten van juridische procedures te kunnen betalen, is de stichting in 2018 een collectieve actie gestart. Bewoners kunnen zich nog steeds bij het collectief ansluiten en worden per e-mail geïnformeerd over het vervolgproces.