Update 16 February 2021

(Dutch below)

Dear

Geen bijdragen gevonden
,

Today the case of Municipal Heating Foundation Eindhoven – in Dutch: Stichting Stadsverwarming Eindhoven (SSE) – against Ennatuurlijk was heard. During the three-hour hearing, the central question was to what extent Ennatuurlijk is allowed to charge its customers in Eindhoven a connection fee that is indexed and also bears interest during a period of 30 years. Lawyer Noortje Ogg argued on behalf of SSE that this was not allowed because this fee had not been agreed with the residents. The Supreme Court has previously ruled that this connection fee is wrongly charged to self-builders.

Pull out all the stops
The current case is mainly aimed at second and subsequent owners of a self-built home, owners of a project home and tenants. According to SSE, nothing was agreed with this target group about a connection fee either. Ennatuurlijk, however, pulled out all the stops to refute SSE’s arguments. This was already apparent from the 700-page written response from Ennatuurlijk.

Municipality of Eindhoven
According to lawyer Fick-Nolet of Ennatuurlijk, the costs that the residents had to pay were crystal clear. She referred, among other things, to agreements that her legal predecessor had made with the municipality of Eindhoven in the past. According to Ogg it is not clear from those agreements that for 30 years an indexed and also interest-bearing connection fee would be charged. Moreover, it’s not about what agreements were made between Ennatuurlijk and the municipality, but what agreements apply between Ennatuurlijk and the residents. The municipality also distanced itself from Ennatuurlijk’s explanation. In addition, Ogg wondered: if it was all so clear to residents, why did Ennatuurlijk feel the need to inform all its customers about the connection fee years later on the grounds of ‘tariff transparency’?

Inadmissible
Ennatuurlijk, however, did not give up and tried to get the court to declare SSE inadmissible. According to Ennatuurlijk, there is no evidence that SSE actually represents the customers and an individual treatment of the cases would be more obvious because the offers and contract documents would differ per street. Ogg indicated that SSE is entitled to act on behalf of residents according to its bylaws and that all contract documents are comparable.

Ruling
The court will issue its ruling around May 12, 2021 but did warn that it may take longer because they are very busy.

More information
Today, Eindhovens Dagblad also covered this court case. As soon as there are any more developments, we will let you know through a new update. In our customer portal you will find all updates from 2018. If you have any questions, please contact us at info@stadsverwarming-eindhoven.nl.

Regards,

on behalf of the Board,

Ruben Trieling
Secretary Municipal Heating Foundation Eindhoven
E-mail: info@stadsverwarming-eindhoven.nl
Website: www.stadsverwarming-eindhoven.nl


Beste

Geen bijdragen gevonden
,

Vandaag diende de zaak van Stichting Stadsverwarming Eindhoven (SSE) tegen Ennatuurlijk. Tijdens de drie uur durende zitting stond de vraag centraal in hoeverre Ennatuurlijk gedurende 30 jaar lang een geïndexeerde en tevens rentedragende ‘aansluitbijdrage’ in rekening mag brengen bij haar Eindhovense klanten. Advocate Noortje Ogg betoogde namens SSE dat dit niet mag omdat deze bijdrage niet met bewoners is afgesproken. Eerder oordeelde de Hoge Raad al dat deze aansluitbijdrage onterecht in rekening wordt gebracht bij zelfbouwers.

Alles uit de kast
In de huidige zaak ging het met name om tweede en latere eigenaars van een zelfbouwwoning, eigenaars van een projectbouwwoning en huurders. Ook met deze doelgroep is volgens SSE niets afgesproken over een aansluitbijdrage. Ennatuurlijk trok echter alles uit de kast om de argumenten van SSE te weerleggen. Dat bleek al uit de 700 pagina’s tellende schriftelijke reactie van Ennatuurlijk.

Gemeente Eindhoven
Volgens advocate Fick-Nolet van Ennatuurlijk was het voor bewoners klip en klaar welke kosten zij moesten betalen. Daarbij verwees ze onder andere naar afspraken die de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk in het verleden met de gemeente Eindhoven heeft gemaakt. Volgens Ogg is uit die afspraken echter niet op te maken dat gedurende 30 jaar lang een geïndexeerde en tevens rentedragende aansluitbijdrage in rekening zou worden gebracht. Bovendien gaat het er niet om welke afspraken tussen Ennatuurlijk en de gemeente zijn gemaakt, maar welke afspraken er gelden tussen Ennatuurlijk en de bewoners. Ook de gemeente distantieert zich van de uitleg van Ennatuurlijk. Daarnaast vroeg Ogg zich af: als het allemaal zo duidelijk was voor bewoners, waarom vond Ennatuurlijk het dan nodig om al haar klanten jaren later vanwege ‘tarieftransparantie’ te informeren over de aansluitbijdrage?

Niet ontvankelijk
Ennatuurlijk gaf het echter niet op en probeerde de rechtbank zover te krijgen SSE niet ontvankelijk te verklaren. Volgens Ennatuurlijk is er geen bewijs dat SSE de klanten daadwerkelijk vertegenwoordigt en zou een individuele behandeling van de zaken meer voor de hand liggen omdat de offertes en contractstukken per straat zouden verschillen. Ogg gaf aan dat SSE volgens de statuten gerechtigd is namens bewoners op te treden en dat alle contractstukken vergelijkbaar zijn.

Uitspraak
De rechtbank doet rond 12 mei 2021 uitspraak maar waarschuwde wel dat het vanwege drukte langer kan duren.

Meer informatie
Het Eindhovens Dagblad heeft vandaag ook aandacht besteed aan deze rechtszaak. Zodra er weer ontwikkelingen zijn, laten we het via een nieuwe update weten. In ons klantenportaal vind je alle updates vanaf 2018. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@stadsverwarming-eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ruben Trieling
Secretaris Stichting Stadsverwarming Eindhoven
E-mail: info@stadsverwarming-eindhoven.nl
Website: www.stadsverwarming-eindhoven.nl

Back