Antwoorden op vragen 12 december 2016

Tijdens de informatieavond van 12 december 2016 hebben we deelnemers in de gelegenheid gesteld om ook via hun mobiele vragen te stellen. Hiervoor gebruikten we het stemsysteem Mentimeter. Hieronder vind je de antwoorden op deze vragen.

Wat als je geen rechtsbijstand verzekering hebt?
Bewoners die niet zijn verzekerd voor rechtsbijstand of die binnen hun rechtsbijstandverzekering geen dekking hebben voor de stadsverwarmingskwestie hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met een rechtsbijstandsverzekeraar over een collectieve actie voor bewoners zonder rechtsbijstand of dekking. Vooralsnog wachten we met zo’n collectieve actie totdat de uitkomsten van het hoger beroep bekend zijn. Zodoende kunnen we beter inspelen op de situatie. Stichting Stadsverwarming Eindhoven heeft de verjaring van de vordering van alle gebruikers van stadsverwarming in Eindhoven ‘gestuit’ middels een stuitingsbrief. Hiermee wordt de verjaringstermijn vanaf de datum van stuiting verlengd met vijf jaar. Voor verzekerden is of wordt de vordering door de rechtsbijstandsverzekeraar gestuit.

Kun je je nu nog melden bij je verzekeraar of ben ik te laat?
Heeft het zin nu alsnog pas de zaak in te dienen bij rechtsbijstand?

Bewoners met een rechtsbijstandverzekering die de zaak nog niet bij hun rechtsbijstandverzekeraar hebben gemeld, wordt dringend geadviseerd dit alsnog voor 1 december 2016 te doen. Meld het geschil bij voorkeur online via de site van je rechtsbijstandverzekeraar. We hebben een kant-en-klare brief voorbereid. Deze brief kun je downloaden via de volgende link: www.stadsverwarming-eindhoven.nl/voorbeeldbrief-rechtsbijstand. Onderteken de brief met je naam en upload de brief via de site van je verzekeraar. Breng verder geen wijzigingen aan in de brief. Je kunt eventueel ook eerst even bellen met je verzekeraar. De meeste verzekeraars zijn bekend met de kwestie en werken nauw met ons samen. Laat je verzekeraar weten dat wij de zaak voor je hebben gestuit. Je verzekeraar kan de originele stuitingsbrief opvragen via info@stadsverwarming-eindhoven.nl.

Wordt bij gasaansluitingen (ook) aansluitkosten in rekening gebracht?
Wordt er bij gasaansluitingen ook een aansluitbijdrage maandelijks in rekening gebracht?

Nee, alleen een eenmalige aansluitbijdrage.

Er is een hoger beroep voor drie huishoudens. Stel dat die winnen hoe lang duurt het dan nog voor de andere gedupeerden?
Als het collectief in gelijk gesteld wordt, kan schadeloosstelling voor het collectief dan snel plaatsvinden of duurt dat nog jaren?
We are not part of the legal action (stichting), will the court decision also apply to us if we don’t sign?
Als de uitspraak in hoger beroep in het voordeel van bewoners uitvalt, dan heeft de uitspraak in eerste instantie alleen betrekking op de drie huishoudens die de proefprocessen onder begeleiding van Stichting Stadsverwarming Eindhoven zijn gestart. Ennatuurlijk zou in dit geval eieren voor haar geld kunnen kiezen en alle bewoners schadeloos kunnen stellen. Ook zou Ennatuurlijk bewoners een beter aanbod dan nu kunnen doen. De kans is echter reëel dat er vanuit Stichting Stadsverwarming Eindhoven een nieuwe rechtszaak moet worden opgestart om de aansluitbijdrage ook voor alle overige bewoners terug te vorderen. Gelet op de precedentvorming verwachten wij dat de uitspraak van die rechtszaak ook in het voordeel van bewoners uitvalt.

Applaus voor de stichting!
Dank!

Zijn de huizen ook werkelijk slechter geïsoleerd dan gasgestookte huizen?
Het feit dat de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van de betreffende stadsverwarmingswoningen exact gelijk is aan de minimum norm, maar dat er in stadsverwarmingswoningen hogere opwekrendementen zijn toegepast voor ruimteverwarming en tapwater, betekent dat er minder energiebesparende maatregelen nodig zijn om voor stadsverwarmingswoningen dezelfde norm te halen. Dit impliceert dat deze woningen slechter zijn geïsoleerd dan vergelijkbare woningen die op gas zijn gestookt. Dit wordt bevestigd door het feit dat volgens Ennatuurlijk een zogenoemde rentababliteitsbijdrage in rekening is gebracht. Een rentabiliteitsbijdrage kán worden gevraagd als in de stadsverwarmingswoning niet alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die wel nodig zouden zijn in een woning die op gas is aangesloten.

Een lintje voor de stichting 👍👍👍👍
Bedankt!

Wat als Ennatuurlijk na een negatieve uitspraak de stekker uit het bedrijf trekt?
Wat als we “winnen”, en de juridische genieën van Ennatuurlijk laten het bedrijf vervolgens failliet gaan? Lopen we dat risico?
Kan Ennatuurlijk uberhaubt de kosten dragen als het collectief gelijk krijgt? Kan stadsverwarming dan wel blijven bestaan?

Als Ennatuurlijk verliest, zal dat heel veel pijn doen bij Ennatuurlijk. Het is de vraag of ze failliet zullen gaan. Waarschijnlijk zal men intern wel moeten herstructureren. Daarnaast zou ook een regeling kunnen worden getroffen dat Ennatuurlijk de aansluitbijdrage in termijnen terugbetaalt. Uiteraard met indexatie en rente. Verder wordt de levering van warmte door de overheid gegarandeerd.

Is er onderzocht welke mogelijkheid Ennatuurlijk heeft om onder een andere naam deze kosten in rekening te brengen?
In beginsel mag Ennatuurlijk alleen kosten in rekening brengen indien deze kosten zijn overeengekomen tussen klant en Ennatuurlijk.

De warmtewisselaar is mijn eigendom. Waarom moet ik dan betalen voor de afleverset warmte?
Sinds 1 januari 2014 rekent Ennatuurlijk ca. 85 euro per jaar voor het ter beschikking stellen van de ’afleverset warmte excl. warm tapwaterapparaat’. Volgens Ennatuurlijk is dit de verbinding tussen het stadsverwarmingsnetwerk en de binneninstallatie van de warmteverbruiker. Volgens de warmtewet mag de warmteleverancier alleen kosten in rekening brengen voor de warmtewisselaar, mits de warmtewisselaar eigendom is van de warmteleverancier. De warmtewisselaar is in de meeste gevallen eigendom van de huiseigenaar (en dus reeds betaald) of wordt door bewoners al elders gehuurd (veelal Q-energy of Kemkers).

Welk effect heeft mijn individuele ja of nee op het geheel / de positie van de stichting t.o.v. Ennatuurlijk?
Je individuele beslissing heeft geen gevolgen op anderen.

Welke positie neemt de rentabiliteitsbijdrage in, in de motivering van uw zaak voor de rechter?
Bij de oplevering van de meeste woningen met een stadsverwarmingsaansluiting heeft (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk een zogenoemde rentabiliteitsbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is betaald door de eigenaar of de projectontwikkelaar en is veelal verrekend via de eenmalige aansluitkosten (hoewel dit in de meeste gevallen niet op de factuur stond). Een rentabiliteitsbijdrage kán worden gevraagd als in de stadsverwarmingswoning niet alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die wel nodig zouden zijn in een woning die op gas is aangesloten. De redenatie hierachter is dat bij stadsverwarming vaak gebruik wordt gemaakt van ‘restwarmte’ (die anders weggegooid zou worden). Daardoor wordt de opwekking van warmte bij stadsverwarming beter gewaardeerd (hoger opwekrendement) dan bij een gasgestookte woning. De rentabiliteitsbijdrage kan ervoor zorgen dat een warmteproject alsnog haalbaar wordt. De bijdrage mag alleen in rekening worden gebracht als er op het warmtetarief (d.w.z. de variabele kosten voor warmtegebruik) korting wordt gegeven. Immers, woningen waar minder energiebesparende maatregelen zijn genomen, hebben een hoger warmteverbruik dan een woning waar deze energiebesparende maatregelen wel zijn genomen. Ennatuurlijk rekent echter geen korting op het warmtetarief.

What if someone moved to Meerhoven after 2011?
The answer to this question depends on the neigbourhoud (Grasrijk, Zandrijk, Meerrijk, Bosrijk, Waterrijk) you live and the costs you refer to. Please contact us through e-mail: info@stadsverwarming-eindhoven.nl.

Stel dat de stichting in het gelijk wordt gesteld, is er iets te zeggen binnen welke termijn Ennatuurlijk dan moet gaan terugbetalen?
Dat hangt af van de uitspraak van de rechter.

Is het een overeenkomst die gesloten is met de eerste eigenaar en was deze dan door woningverkoop overdraagbaar?
De aansluitbijdrage is niet overeengekomen tussen eerste eigenaar en (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk.

Kan het hoger beroep gevolgd worden een zaak bij de hoge raad?
De vraag is ons niet geheel duidelijk Neem even contact met ons op per e-mail.

Als de zaak wordt verloren, moet ik alsnog 30 jaar betalen?
Nee. De termijn van 30 jaar is volgens Ennatuurlijk ingegaan op het moment dat de woning is aangesloten op de stadsverwarming. Je betaalt dan alleen voor de resterende jaren.

Als je al getekend hebt, hoe kun je dat terugtrekken?
Als je de ondertekende overeenkomst naar Ennatuurlijk hebt gestuurd, dan zit je er feitelijk aan vast. Laat Ennatuurlijk weten dat je alsnog afziet van de overeenkomst en wijs het bedrijf op een eerdere uitspraak van algemeen directeur Stronk in het consumentenprogramma Kassa. In dat programma werden spijtoptanten in Tilburg in de gelegenheid gesteld voor de deadline alsnog af te zien van de overeenkomst.

Welke rechtsbijstandverzekeraars zijn reeds op de hoogte en slaan zij hun handen ineen?
Nagenoeg alle rechtsbijstandverzekeraars zijn op de hoogte van de stadsverwarmingskwestie in Eindhoven en met elkaar samen te willen werken.

104 appartementen aan de Grasbaan zijn koop appartementen. In de koopakte staat de verplichting tot aansluiting is voldaan bij aankoop.
Dank voor de melding. Dit impliceert dat de aansluitbijdrage ten onrechte in rekening wordt gebracht.

Zijn de slides (presentaties) beschikbaar?
Ja. Zie: www.stadsverwarming-eindhoven.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Informatieavond-Stichting-Stadsverwarming-Eindhoven-nov-dec-2016-NL.pdf.

Ik woon sinds 2014 in Meerhoven. Mijn verzekeraar heeft mijn verzoek afgewezen, omdat ik al sinds 2011 op de hoogte zou zijn.
Aangezien je sinds 2014 in Meerhoven woont, kon je redelijkerwijs niet sinds 2011 op de hoogte zijn van de kwestie. Aanleiding van de stadsverwarmingskwestie is in veel gevallen de brief van Essent d.d. 9 december 2011 die de meeste bewoners in Eindhoven met stadsverwarming destijds hebben ontvangen. In die brief werd vermeld dat bepaalde kostenposten binnen het kader van tarieftransparantie voortaan nader zouden worden gespecifieerd op de jaarafrekening. Maar toen kon je redelijkerwijs nog niet weten dat Essent ten onrechte kosten in rekening brengt. Wellicht was je toen niet eens eigenaar/huurder van een woning met stadsverwarming in Eindhoven. Pas nadat een beperkt aantal bewoners zich in deze complexe materie had verdiept, zijn zij tot de conclusie gekomen dat Essent/Ennatuurlijk niet-overeengekomen kosten in rekening brengt. De jaren daarna zijn nog allerlei andere misstanden rond de stadsverwarming aan het licht gekomen. Een voorbeeld is de kwestie waarbij Ennatuurlijk sinds 2014 ten onrechte huur rekent voor de warmtewisselaar. Deze kwestie was voor 2014 niet aan de orde. Laat de verzekeraar weten dat je na de oproep van 28 februari 2016 pas bekend was met het feit dat de situatie daadwerkelijk op jou van toepassing was. Geef tevens aan dat diverse misstanden pas recentelijk aan het licht zijn gekomen.

Waar is op gebaseerd dat je met stadsverwarming duurder uit bent dan met gas?
Dat blijkt uit een gedetailleerde vergelijking van de kosten voor stadsverwarming en die voor gas. Neem voor de exacte berekening contact met ons op via info@stadsvewarming-eindhoven.nl.

How can we calculate the contribution of the rentabiliteitsbijdrage?
Bij de oplevering van de meeste woningen met een stadsverwarmingsaansluiting is volgens (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk een zogenoemde rentabiliteitsbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is betaald door de eigenaar of de projectontwikkelaar en is veelal verrekend via de eenmalige aansluitkosten (hoewel dit in de meeste gevallen niet op de factuur stond). Het gaat om een bedrag van ca. 2000 tot 2500 euro, afhankelijk van het jaar waarin de aansluiting is gerealiseerd.

Klasse wat de stichting doet!
Bedankt!

Stel jullie verliezen. Mag Ennatuurlijk twee groepen creëren? Mensen die afbouwen en anderen niet?
Ja, dat mag.

Zijn er individuele kosten door de procedure voor huiseigenaren?
Nee. De kosten worden volledig vergoed binnen de rechtsbijstandverzekering van de betreffende huiseigenaren.

Is er meer info over de “periodieke aansluitbijdrage” en “rentabiliteitsbijdrage”?
Ennatuurlijk brengt bij de meeste huishoudens met stadsverwarming gedurende 30 jaar een (rentedragende en tevens geïndexeerde) ‘aansluitbijdrage’ in rekening. Dit bovenop de eenmalige aansluitkosten die bewoners reeds hebben voldaan om de woning fysiek op het warmtenetwerk aan te sluiten en bovenop het jaarlijkse vastrecht (zijnde de kosten om de aansluiting in stand te houden). Bewoners met een zelfbouwwoning hebben de eenmalige aansluitkosten destijds rechtstreeks aan (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk betaald. Bij projectbouwwoningen waren deze kosten inbegrepen in de koopprijs van de woning. Bovengenoemde ‘aansluitbijdrage’ is niet met bewoners overeengekomen. Het gaat om een schadebedrag van ca. 5000 euro per huishouden (zowel woningeigenaars als huurders).

Bij de oplevering van de meeste woningen met een stadsverwarmingsaansluiting is volgens (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk een zogenoemde rentabiliteitsbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is betaald door de eigenaar of de projectontwikkelaar en is veelal verrekend via de eenmalige aansluitkosten (hoewel dit in de meeste gevallen niet duidelijk op de factuur stond). Een rentabiliteitsbijdrage kán worden gevraagd als in de stadsverwarmingswoning niet alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die wel nodig zouden zijn in een woning die op gas is aangesloten. De redenatie hierachter is dat bij stadsverwarming vaak gebruik wordt gemaakt van ‘restwarmte’ (die anders weggegooid zou worden). Daardoor wordt de opwekking van warmte bij stadsverwarming beter gewaardeerd (hoger opwekrendement) dan bij een gasgestookte woning. De rentabiliteitsbijdrage kan ervoor zorgen dat een warmteproject alsnog haalbaar wordt. De bijdrage mag alleen in rekening worden gebracht als er op het warmtetarief (d.w.z. de variabele kosten voor warmtegebruik) korting wordt gegeven. Immers, woningen waar minder energiebesparende maatregelen zijn genomen, hebben een hoger warmteverbruik dan een woning waar deze energiebesparende maatregelen wel zijn genomen. Ennatuurlijk rekent echter geen korting op het warmtetarief.

Heeft u een standaardbrief om de aanmelding van de “zaak” bekend te maken bij de rechtsbijstandverzekering?
Ja, zie www.stadsverwarming-eindhoven.nl/voorbeeldbrief-rechtsbijstand.

Is er nog koffie?
Nee, de koffie is helaas op.

Is er een mogelijkheid dat na een negatieve uitspraak voor Ennatuurlijk er een ander bedrag op de factuur verschijnt als vaste kosten?
Ja, die mogelijkheid is zeker aanwezig.

Waarom niet nu al als collectief een zaak indienen?
Vooralsnog wachten we met zo’n collectieve actie totdat de uitkomsten van het hoger beroep bekend zijn. Zodoende kunnen we beter inspelen op de situatie. Daarnaast willen we graag in de pas lopen met rechtsbijstandverzekeraars die ook in afwachting zijn van de uitkomsten van het hoger beroep.

Hoeveel verdient Erik Stronk (algemeen directeur van Ennatuurlijk) per jaar?
Naar verluid 450.000 euro per jaar.

Jurisprudentie is deels leidend. Wie zegt dat de eerdere uitspraak niet de boventoon gaat voeren in het hoger beroep?
In het hoger beroep wordt de zaak opnieuw bekeken. De uitspraak kan zowel een bekrachtiging inhouden van het oorspronkelijke vonnis, als een vernietiging.

Moet ik nog rekening houden met kosten als mijn rechtsbijstandverzekering deelneemt in de collectieve actie?
Behalve de jaarlijkse premie en een eventueel eigen risico hoef je in principe geen rekening te houden met extra kosten.

Wat is nu de oorzaak van deze kromme situatie? Mogelijk dat Essent ooit van de overheid was? En dus er wel een afspraak met de gemeente was?
Naar onze mening zijn afspraken tussen Essent en de gemeente niet van toepassing op bewoners. Het gaat erom wat is afgesproken tussen Essent en bewoners.

Bedankt voor jullie harde werk!
Graag gedaan!

Als je rechtsbijstand het verzoek afwijst, welke kosten krijgen de ‘niet verzekerden’ dan straks nog om een nieuwe procedure te starten?
De kosten voor het juridische proces voor niet-verzekerden zijn nog niet bekend. Hoe meer bewoners meedoen, hoe lager we de kosten kunnen houden. Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met een rechtsbijstandsverzekeraar over een collectieve actie voor bewoners zonder rechtsbijstand of dekking. Vooralsnog wachten we met zo’n collectieve actie totdat de uitkomsten van het hoger beroep bekend zijn.

Is NH 1886 verzekeringmij al op de hoogte.
Ja.